Uitbreiding importverbod van ijzer en staal uit Rusland

Vanaf het 4e kwartaal 2023 mogen (producten van) ijzer en staal alleen in de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd als deze goederen geen Russische basisproducten bevatten. Als importeur kunt u dat bewijzen door bepaalde bescheiden in uw administratie te bewaren. Het Mill Test Certificate (MTC) is daar de belangrijkste van.
Als importeur bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie die via het MTC aan de Douane wordt verstrekt. Bij twijfel kunnen zij om aanvullend bewijs vragen.
Voor goederen die zijn geproduceerd voor 24 juni 2023 geldt een uitzondering.

Wat moet er in het MTC staan?

Het MTC moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

Voor halffabricaten

 • de naam van de faciliteit waar de productie heeft plaatsgevonden
 • de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (het land waar de bewerking is uitgevoerd)
 • het GN-nummer (6-cijferige code) van het product

Voor afgewerkte producten

 • de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (het land waar de bewerking is uitgevoerd)
 • het GN-nummer (6-cijferige code) van het product
 • de naam van het land en de faciliteit waar eventueel de volgende verwerkingen of bewerkingen worden uitgevoerd: warmwalsen, koudwalsen, metallisch bekleden door warm onderdompelen, elektrolytische metaalbekleding, organische bekleding, lassen, doordringen/extruderen, trekken/pilgeren en ERW/SAW/HFI/laserlassen

Alleen het beschikken over een oorsprongscertificaat van de goederen is dus niet voldoende.

Andere bescheiden
Misschien kunt u geen MTC laten zien. Of misschien staat in een MTC niet alle informatie die wij hiervoor noemden. Daarom mag u ook andere bescheiden dan een MTC gebruiken als bewijs. Bijvoorbeeld:

 • facturen
 • leveringsbonnen
 • kwaliteitscertificaten
 • leveranciersverklaringen voor de lange termijn
 • kostenberekenings- en productiedocumenten
 • douanedocumenten van het land van uitvoer
 • handelscorrespondentie
 • productiebeschrijvingen
 • uitsluitingsclausules in verkoopcontracten
 • verklaringen van de fabrikant die rechtstreeks verwijzen naar de betrokken zending (géén algemene verklaringen)
  Wij kunnen na de invoer de bescheiden opvragen en nader onderzoek verrichten

Let op!
Een certificaat van niet-preferentiële oorsprong (CoO) kunt u (nog) niet als bewijs gebruiken.

Bij een aangifte ten invoer moeten wij aangeven of de grondstoffen van de ingevoerde producten al dan niet van oorsprong uit Rusland zijn. Indien dit niet het geval is kunnen wij volstaan met een bescheidcode Y824. U dient ons dus in ieder geval te bevestigen of de oorsprong van het materiaal Russisch is of niet omdat wij geen inzage hebben in uw administratie.
Dat zou kunnen met een door uw leverancier getekende en gestempelde verklaring, b.v.:

… (name producer)… of these goods with HS code(s) 7326909890 declares that in this invoice number ………… no Russian
iron- or steel products or such products from Russia have been produced or used for the manufacturing of these products.
We declare that – in case of doubt- further proof can be delivered upon request of the importer, customs-agent or customs-authorities.
Signature + Stamp :

Verder dient u er zelf op toe te zien dat u gevraagde bescheiden en bewijzen in dossier heeft zodat u die kunt overleggen bij een eventuele douanecontrole.
Wij adviseren u om uw leverancier bij elke zending die HS codes bevat van hoofdstuk 72 of 73, te vragen om een MTC.
Als u deze niet krijgt kunt u andere documenten opslaan.

Bij elke douaneaangifte met grondstoffen van metaal moeten wij aangeven of deze stoffen wel of geen Russische oorsprong hebben.
Om vele administratieve handelingen te voorkomen is het ook mogelijk om ons jaarlijks een algemene verklaring af te geven. Hiermee geeft de importeur (u) aan bij de aangever (wij) dat de goederen geen grondstoffen bevatten welke van Russische oorsprong tenzij dit in de inklaringsinstructie anders wordt aangegeven.
Hou er rekening mee dat er bij een achterafcontrole bij jullie bedrijf dus ook dáádwerkelijk aangetoond moet worden dat de geïmporteerde goederen inderdaad geen grondstoffen van Russische oorsprong bevatten. Dit kan worden aangetoond zoals hiervoor omschreven. De importeur is hier zelf verantwoordelijk voor! Merzario heeft hier geen verplichtingen in

Voorbeeld

Hierbij verklaren wij < importeur> dat de goederen in onze zendingen, geïmporteerd in 2024, geen grondstoffen bevatten die van Russische oorsprong zijn. Wij geven Merzario B.V. dan ook toestemming om de fictieve bescheidcode Y824 in onze douaneaangiftes te gebruiken.

Wanneer er wel goederen geïmporteerd worden met grondstoffen van Russische oorsprong zullen wij dit duidelijk in onze inklaringsinstructie vermelden. Wanneer er geen sprake is van een inklaringsinstructie zullen wij dit, voorafgaand aan de douaneaangifte, melden aan de douaneafdeling van Merzario (douane@merzario.nl) onder vermelding van het referentienummer

Handtekening en firmastempel

(getekend door tekenbevoegde)